• en
  • fa

حفاری جهت دار

حفاری جهت دار روشی است که در حفاری چاههای غیر عمودی بکار گرفته می شود. در این روش برای عبوراز نقاطی مشخص از کنترل جهت ومیزان انحراف چاه استفاده می شود.

2

کاربردهای حفاری جهت دار

کاربردهای اصلی حفاری جهت دار بصورت زیر است:

دسترسی به چند چاه از یک موقعیت 

در مکان هایی مانند میدان های فراساحل یا نقاط قطبی که شرایط محل حفاری مناسب نمی باشد، هزینه های اجرایی بسیار بالاست و یا مسایل زیست محیطی وجود دارد، حفاری جهت دار بهترین گزینه ی ممکن می باشد. زیرا این روش امکان حفاری تعداد بهینه ای از چاه ها از یک سکوی حفاری را فراهم می سازد.

کج شاخه

کج شاخه زنی روشی برای ایجاد یک مسیر جانبی از یک چاه است. زمانی که مانعی مانند بخشی جداشده از رشته یا ساقه حفاری در چاه وجود دارد و حفاری آن غیر ممکن می باشد می بایست از از روش کج شاخه زنی استفاده کرد. این روش را می توان جهت تغییر مسیر از چاههای تخلیه شده برای ورود به یک مخزن هیدروکربنی دیگر و یا در مواردی که مشکلات زمین شناسی وجود دارد بکار گرفت.

چاههای افقی

چاههای افقی به چاههایی اطلاق می شود که زاویه شیب چاه از 85 درجه بیشتر می باشد. این امر برای افزایش نرخ تولید از مخزن صورت می گیرد. روش رایج برای حفاری چاههای افقی استفاده از روش حفاری کج می باشد.

نقاط هدف چندگانه

با استفاده از حفاری کج جهت ایجاد چند چاه مورب جانبی از یک چاه و استفاده از تجهیزات تکمیل چاه چندگانه، استخراج هیدروکربن با نرخ تولید بسیار زیاد امکان پذیر می شود. با استفاده از این روش تنها به یک سکوی حفاری، یک سرچاه و یک سری تجهیزات روی سطح نیاز است که این امر موجب کاهش مجموع طول لوله جداری، رشته مغزی و رشته حفاری نسبت به حالتی می شود که چند چاه از نقاط مختلف حفاری و تکمیل شوند.

4

مکان های غیر قابل دسترسی

در مواردی که از طریق حفاری عمودی امکان دسترسی به مخزن وجود ندارد، از حفاری جهت دار استفاده می شود. تیم مهندسی حفاری مکان حفاری، مسیر حفاری و نقطه ورود به مخزن را تعیین و طراحی می کند. چاههای ای آر دی (ERD) نمونه از این کاربرد می باشند.

حفاری گسل

حفاری گسل از دیگر کاربردهای حفاری جهت دار می باشد.حفاری عمودی و عبور از گسل برای دسترسی به مخزن مشکل آفرین است. برای حل این مشکل چاه بدون گذر از گسل به صورت موازی و یا عمود بر آن حفاری می شود. موازی یا عمود حفر شدن چاه نسبت به گسل جهت افزایش نرخ تولید است.

حفاری چاه فشارشکن

زمانی که چاهی فوران کرده است و قابل کنترل نمی باشد، می بایست یک چاه بصورت جهت دار و با دقت زیاد حفاری شود و نزدیک انتهای چاه فوران کرده با آن برخورد کند. سپس گل مخصوص کشتن چاه برای کنترل چاه فوران کرده به داخل چاه فشار شکن پمپ می شود.

اکتشاف گنبد نمکی

مواد هیدروکربنی مانند نفت یا گاز طبیعی ممکن است زیر یک ساختار گنبدی شکل از ستون های نمک محبوس شوند. حفاری عمودی از بین یک گنبد نمکی می تواند منجر به خوردگی لوله جداری یا رشته مغزی، از دست رفتن سیال حفاری/ تکمیل چاه، یا شسته شدن دیواره چاه شود.

5

buy active instagram followers buy facebook subscribers orlando seo